συνεντάσσω

συνεντάσσω
Μ
κατατάσσω μαζί, συγκατατάσσω («ὧν εἴ τις τὰς λέξεις εἰς ἕv συναγάγοι, συνεντάσσων καὶ τὰς συνηγμένας», Φώτ.).

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”